Kwaliteitsstatuut

 

Kwaliteitsstatuut Psychologiepraktijk Vertrouwen (versie juni 2023)

 Per 1-1-2017 is het verplicht voor zorgaanbieders die binnen de Generalistische Basis-GGZ werkzaam zijn, om een kwaliteitsstatuut op te stellen. Het kwaliteitsstatuut van Psychologiepraktijk Vertrouwen is gebaseerd op het model kwaliteitsstatuut GGZ, dat door diverse beroeps- en branche-organisaties in de GGZ (waaronder het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen) is opgesteld en wordt gedragen. Dit kwaliteitsstatuut zal jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld.

 

Doel van dit kwaliteitsstatuut:

In dit kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe Psychologiepraktijk Vertrouwen het zorgtraject voor de individuele cliënt heeft georganiseerd. Daarnaast wordt aangegeven hoe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld zijn binnen de wettelijke kaders (zoals de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Zorgverzekeringswet). Verder maakt het kwaliteitsstatuut duidelijk hoe bij Psychologiepraktijk Vertrouwen de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Tot slot maakt dit kwaliteitsstatuut voor iedereen inzichtelijk en toetsbaar dat de zorg die bij Psychologiepraktijk Vertrouwen geboden wordt, kwalitatief hoogstaand en tevens doelmatig (efficiënt) is.

Op basis van deze informatie kan een cliënt weloverwogen besluiten al dan niet bij Psychologiepraktijk Vertrouwen een behandeling aan te gaan. Ook kan een cliënt zo beter participeren in de besluitvorming met betrekking tot zijn/haar individuele behandelproces. Tevens stelt dit kwaliteitsstatuut financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg, zoals die door Psychologiepraktijk Vertrouwen wordt geboden.

 

Relevante gegevens Psychologiepraktijk Vertrouwen:

Naam praktijk: Psychologiepraktijk Vertrouwen

Naam regiebehandelaar: Marije Hendriksen-Quaedackers

Straat en huisnummer praktijklocatie: Beneluxlaan 74

Postcode en plaats praktijklocatie: 5042 WS Tilburg

Telefoonnummer praktijk: 06-16956514

E-mailadres praktijk: marije@psychologiepraktijkvertrouwen.nl

Website praktijk: www.psychologiepraktijkvertrouwen.nl

KvK nummer Psychologiepraktijk Vertrouwen: 65838696

BIG-registratienummer Marije Hendriksen-Quaedackers: 19066635725

Overige kwalificaties Marije Hendriksen-Quaedackers: lid NIP (92211) en VEN (32934)

Basisopleiding Marije Hendriksen-Quaedackers: GZ-psycholoog RINO Zuid 2005-2006

AGB-code praktijk: 94062546

AGB-code Marije Hendriksen-Quaedackers: 94016006

 

Algemene informatie Psychologiepraktijk Vertrouwen:

Psychologiepraktijk Vertrouwen biedt psychologische behandeling binnen de zogeheten Generalistische Basis GGZ. Het is een eenmanszaak, wat betekent dat eigenaresse M. Hendriksen-Quaedackers de enige psycholoog binnen Psychologiepraktijk Vertrouwen is en alle behandelingen uitvoert.

Zij is een GZ-psycholoog, die meer dan 15 jaar binnen de specialistische GGZ werkzaam is geweest. In haar eerdere werk heeft zij vooral veel ervaring opgedaan met psychologische behandelingen voor mensen met psychotische klachten, autismespectrumproblematiek en/of persoonlijkheidsstoornissen. Sinds januari 2017 voert zij vooral psychologische behandelingen uit op het gebied van angst- en stemmingsklachten, iets waarvoor zij in de GZ-opleiding uitvoerig is opgeleid.

M. Hendriksen-Quaedackers is zowel bevoegd als bekwaam om zelfstandig psychologische behandeling voor uiteenlopende psychische problematiek aan te bieden. Ze mag de functie van regiebehandelaar bekleden binnen de Generalistische Basis-GGZ. Zij is op de hoogte van de bestaande zorgstandaarden en Multidisciplinaire Richtlijnen, houdt deze kennis actueel en past die toe waar dat passend en wenselijk is, in afstemming met de cliënt. Daarnaast houdt zij zich aan de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), waarin regels en normen zijn vastgelegd om professioneel handelen van een psycholoog te waarborgen.

 

Doelgroep Psychologiepraktijk Vertrouwen:

Binnen Psychologiepraktijk Vertrouwen biedt M. Hendriksen-Quaedackers met name psychologische behandeling voor cliënten die:

-last hebben van stemmingsproblemen

-een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt en hierdoor vast lopen

-belemmerd worden in hun functioneren door bepaalde angsten

-last hebben van opgekropte boosheid en woede-uitbarstingen

-problemen ervaren in communicatie of contact met anderen, last hebben van starheid of

dwangmatigheden, of moeite hebben met het uiten van emoties (vanwege een autistische stoornis).

 

Evidence-based maar tegelijkertijd ook individueel toegespitste behandeling:

De behandeling wordt zoveel mogelijk aangepast aan de individuele cliënt. Tijdens de intakefase informeert M. Hendriksen-Quaedackers de cliënt over die therapievormen die geadviseerd worden in de desbetreffende zorgstandaard en/of Multidisciplinaire Richtlijn (waarin staat beschreven welke vormen van therapie volgens de laatste onderzoeken het beste blijken te werken voor bepaalde klachten, ook wel evidence-based behandelingen genoemd).

Samen met de cliënt wordt vervolgens een keuze gemaakt voor een bepaalde behandelmethode om de geformuleerde behandeldoelen te bereiken. De beschrijvende diagnose, behandeldoelen en behandelmethode worden in het behandelplan opgenomen, evenals een inschatting van de duur van behandeling.

Over het algemeen zal veelal van de methodes Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) gebruik gemaakt worden.

 

Manieren om tot een kwalitatief goede behandeling te komen:

Binnen Psychologiepraktijk Vertrouwen wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst (namelijk de HoNOS) om de aard en ernst van de klachten bij begin en afronding van behandeling te kunnen objectiveren. Dit wordt ook wel Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd en helpt de klinische blik te ondersteunen en toetsen, om zo passende zorg te kunnen bieden.

Mocht de cliënt hier niet aan willen meewerken, nadat M. Hendriksen-Quaedackers het nut ervan heeft kunnen toelichten, dan wordt de wens van de cliënt hierin gerespecteerd en zal er niet worden aangedrongen op het doen van ROM-metingen.

 

Halverwege het ingeschatte aantal behandelsessies wordt de voortgang mondeling met cliënt besproken, zodat tijdige aanpassingen in het behandeltraject mogelijk zijn, indien nodig. Ook wordt dan expliciet nagevraagd hoe de cliënt het behandelcontact ervaart, of er wat cliënt betreft verbeterpunten zijn op het gebied van communicatie en/of behandelrelatie. Voor het beëindigen van de behandeling vindt nogmaals een mondelinge evaluatie plaats, waarin besproken wordt in hoeverre de behandeldoelen behaald zijn, klachten verminderd zijn en wat cliënt wel en niet als prettig en helpend heeft ervaren in het behandelcontact.

Tevens wordt cliënt verzocht digitaal een tevredenheidsvragenlijst (de CQi) in te vullen aan het einde van het behandeltraject. Psychologiepraktijk Vertrouwen neemt de gegeven feedback ter harte en voert verbeteringen door ten behoeve van toekomstige cliënten/ behandeltrajecten.

Verder neemt M. Hendriksen-Quaedackers deel aan een intervisiegroep (waarin meerdere psychologen elkaar van feedback voorzien, om er zo voor te zorgen dat een behandeltraject niet negatief beïnvloed wordt door persoonlijke ervaringen van een psycholoog) en vindt er jaarlijkse bijscholing plaats om de kwaliteit van behandeling hoog te houden.

 

Samenwerkingsverbanden:

Psychologiepraktijk Vertrouwen heeft van 2019 t/m 2021 deelgenomen aan het zorgprogramma van PRO RCH (nu Primacura), dat integrale ketenzorg binnen de GGZ in de regio stimuleert. Vanwege alle wijzigingen rondom het Zorgprestatiemodel is er centraal gekozen in 2022 niet langer GB-GGZ hulpverleners te contracteren, dus mijn samenwerkingsverband zal per 2022 niet langer bestaan. Maar van het netwerk dat ik vanuit mijn eerdere samenwerkingsverband heb ontwikkeld, kan ik nog altijd gebruik maken (hieronder vallen de meeste huisartsenpraktijken in de regio Tilburg, evenals diverse hulpverleners(instanties) die werkzaam zijn binnen de basis-GGZ en Specialistische GZZ).

Voor inhoudelijk overleg over verwijzingen en lopende behandelingen van specifieke cliënten zoekt M. Hendriksen-Quaedackers actief contact met de betrokken huisarts en/of POH-GGZ. Vooraf wordt hiervoor gericht mondeling toestemming gevraagd aan de cliënt (algemene toestemmingsverklaring voor overleg met de verwijzer is onderdeel van de behandelovereenkomst). Mocht de inschatting van de risicofactoren (zoals het risico op agressie of suïcidaliteit) gaandeweg de behandeling veranderen, wordt hierover ook overleg met de behandeld huisarts gezocht, nadat dit met de cliënt zelf is besproken.

Op collega’s in mijn intervisiegroep kan ik ook altijd terugvallen bij inhoudelijke vragen of bij behoefte aan steun of feedback.

 

Hoe verloopt het behandelproces?

1) Voortraject bij verwijzer

Bij psychische klachten kan iemand zich het beste als eerste tot zijn/haar huisarts wenden. De huisarts maakt dan samen met de cliënt een inschatting van welk soort behandeling passend is en kan hiervoor een verwijsbrief schrijven. Daarna kan de cliënt zelf op zoek gaan naar een zorgaanbieder die deze behandeling kan bieden en zich aanmelden. Zolang er nog geen intakegesprek heeft plaatsgevonden is de verwijzer (meestal de huisarts) de eerstverantwoordelijke voor de cliënt en kan hij/zij daar terecht voor ondersteuning (dan wel bij een POH-GGZ, de praktijkondersteuner huisarts voor psychische klachten, uit de huisartsenpraktijk).

Psychologiepraktijk Vertrouwen biedt alleen behandeling binnen de Generalistische Basis-GGZ, het is dus van belang na te gaan of dit ook het advies van de huisarts is/op de verwijsbrief staat.

Op de website van Psychologiepraktijk Vertrouwen staat de actuele wachttijd voor intake en voor behandeling vermeld. Als behandeling niet binnen de gestelde Treeknormen zou kunnen aanvangen (maximaal 4 weken tot een intakegesprek, maximaal 6 weken tot de behandeling start), dan informeert M. Hendriksen-Quaedackers potentiële cliënten hierover. Zowel op de website van Psychologiepraktijk Vertrouwen als bij een individueel contactverzoek zal M. Hendriksen-Quaedackers de cliënt wijzen op de mogelijkheid tot zorgbemiddeling door de eigen zorgverzekeraar.

Communicatie verloopt in eerste instantie telefonisch.

 

2) Aanmelding/Intake

Wanneer een cliënt zich aanmeldt bij Psychologiepraktijk Vertrouwen wordt er eerst een vrijblijvende en gratis kennismaking met M. Hendriksen-Quaedackers aangeboden. Algemene zaken ten aanzien van hoe een behandeling verloopt, worden tijdens het kennismakingsgesprek besproken. Eventuele vragen over de financiële kant van een behandeltraject kunnen ook worden besproken. Verder is het kennismakingsgesprek vooral bedoeld om de cliënt de gelegenheid te geven een eerste indruk te krijgen van M. Hendriksen-Quaedackers. Ook wordt besproken of en hoe een cliënt zijn naaste(n) in de eventuele behandeling wil betrekken. Tijdens of na dit gesprek bepaalt de cliënt of hij/zij zich wil aanmelden.

Wanneer cliënt in behandeling wil komen bij Psychologiepraktijk Vertrouwen vult hij/zij het aanmeldformulier in, dat via een beveiligd online platform toegestuurd wordt. Dit ingevulde formulier neemt de cliënt vervolgens samen met verwijsbrief van de huisarts mee naar het intakegesprek. Verder wordt voorafgaand aan het intakegesprek een standaard behandelovereenkomst naar cliënt toegestuurd, die tijdens het intakegesprek samen ondertekend wordt (nadat eventuele vragen beantwoord zijn). In deze behandelovereenkomst wordt toegelicht hoe er binnen Psychologiepraktijk Vertrouwen wordt omgegaan met de privacy van de cliënt, de vertrouwelijkheid van hetgeen cliënt tijdens de behandeling vertelt, in welke uitzonderlijke situaties het beroepsgeheim doorbroken moet worden, het gebruik van vragenlijsten om de voortgang van de behandeling te kunnen objectiveren en bij afsluiting van behandeling de tevredenheid van de cliënt te meten, de gehanteerde tarieven en welke afspraken er gelden ten aanzien van niet nagekomen afspraken (no show), hoe de vergoeding van de behandeling plaatsvindt en waar de cliënt terecht kan met klachten over de behandeling of behandelaar.

Naar aanleiding van het intakegesprek bespreekt M. Hendriksen-Quaedackers met de cliënt welke behandelmethodes gezien de hulpvraag in aanmerking komen, wordt een gezamenlijke keuze gemaakt voor een bepaald behandeltraject en wordt uitgelegd welk zorgproduct daarbij het meest passend is en hoeveel behandelgesprekken vermoedelijk nodig zijn. Tevens wordt input van de cliënt gevraagd om de HoNOS-vragenlijst te kunnen invullen tijdens de intakefase. De zorgvraagtypering die mede op deze vragenlijst wordt gebaseerd, wordt opgenomen in de conceptversie van het inhoudelijke behandelplan. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt, waarin M. Hendriksen-Quaedackers de resultaten van de vragenlijst en het voorstel tot behandelplan met de cliënt doorneemt.

Aangezien Psychologiepraktijk Vertrouwen een eenmanszaak is, is M. Hendriksen-Quaedackers automatisch de regiebehandelaar en altijd het enige aanspreekpunt voor de cliënt. Hoe een cliënt eventueel tussentijds in contact kan komen met M. Hendriksen-Quaedackers wordt ook tijdens het intakegesprek besproken.

Indien de inschatting tijdens het intakegesprek is dat Psychologiepraktijk Vertrouwen geen passend behandelaanbod heeft, verwijst M. Hendriksen-Quaedackers de cliënt terug naar de verwijzer met advies voor een beter passend behandelaanbod (bijvoorbeeld behandeling in de specialistische GGZ of bij een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid).

 

3) Diagnostiek

M. Hendriksen-Quaedackers is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose en informeert de cliënt op begrijpelijke wijze over de gestelde diagnose. Zij legt uit wat het betekent wanneer die diagnose van toepassing is. Er wordt een heldere omschrijving van de behandelopties gegeven, van het doel van behandeling en de kans op succes. Ook worden mogelijke risico’s en neveneffecten van de behandeling aangegeven. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan voorlichting op basis van theoretische onderzoeksgegevens maar ook op basis van persoonlijke ervaringen van andere cliënten.
Binnen Psychologiepraktijk Vertrouwen volgt op de diagnostiekfase altijd meteen de  behandelfase.

 

4) Behandeling

Op basis van het intakegesprek stelt M. Hendriksen-Quaedackers een conceptversie op van het behandelplan. In het behandelplan staat aan welke doelen er gewerkt wordt in de behandeling, welke methodiek hierbij gebruikt wordt, hoe lang de behandeling naar verwachting zal duren en in verband met welke klachten die behandeling wordt ingezet. Ook biedt de beschrijvende diagnose een hypothese waarom deze cliënt op dit moment in zijn/haar leven met deze klachten worstelt. Verder staat er vermeld hoe de samenwerking met andere hulpverleners verloopt (bijvoorbeeld communicatie met de huisarts).

Deze conceptversie van het behandelplan wordt vervolgens samen met cliënt doorgesproken en aangepast op basis van de feedback van de cliënt. Daarna ondertekenen M. Hendriksen-Quaedackers en cliënt het behandelplan. De cliënt krijgt hiervan een kopie, tenzij hij/zij dit niet wenst.

Er zal, tenzij de cliënt in de behandelovereenkomst heeft aangegeven dit niet te wensen, een korte brief naar de huisarts worden gestuurd nadat het behandelplan is vastgesteld. In deze brief staan de beschrijvende diagnose, DSM classificatie, gekozen behandelmethode en afgesproken behandeldoelen vermeld.

Halverwege de ingeschatte behandelduur zal M. Hendriksen-Quaedackers mondeling de voortgang van de behandeling met cliënt evalueren. Indien nodig of gewenst, kan een evaluatie ook eerder plaatsvinden.

Tijdens de evaluatie wordt besproken of de behandeling aan de wensen en verwachtingen van de cliënt voldoet. Zo niet, dan wordt er bekeken hoe dit verbeterd kan worden. Ook wordt expliciet stil gestaan bij de gestelde behandeldoelen, in hoeverre zijn die doelen al bereikt?

Wanneer blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde is van de behandeling, zal de behandeling worden bijgesteld of beëindigd. Indien de behandeling wordt bijgesteld, worden de aanpassingen in een nieuw behandelplan opgenomen, dat wederom door cliënt ondertekend wordt bij akkoord.

Algemene afspraken over bereikbaarheid en waarneming staan vermeld op de website van Psychologiepraktijk Vertrouwen. Wanneer bereikbaarheid binnen kantooruren van Psychologiepraktijk Vertrouwen onvoldoende is, en er sprake is van een (dreigende) psychische crisis, dan licht M. Hendriksen-Quaedackers de cliënt in over de mogelijkheden buiten kantooruren met een professionele hulpverlener in contact te komen. Indien nodig, zal M. Hendriksen-Quaedackers hierover overleg zoeken met de verwijzend huisarts, en eventueel ook vast een vooraanmelding doen bij de huisartsenpost en crisisdienst van GGZ Breburg.

Aangezien Psychologiepraktijk Vertrouwen een eenmanszaak is, zal M. Hendriksen-Quaedackers altijd de regiebehandelaar zijn. Als regiebehandelaar is zij gedurende de hele behandeling het aanspreekpunt voor de cliënt en degene die de behandeling uitvoert.

 

5) Afsluiting/nazorg

Op basis van de tussentijdse evaluatie is samen met de cliënt een inschatting gemaakt van het aantal gesprekken dat nog nodig is. Gaandeweg wordt steeds concreter toegewerkt naar afronding van de behandeling. De mening en wensen van de cliënt worden meegenomen in het besluit wanneer precies de laatste behandelsessie is.

Daarbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat generalistische basis-GGZ niet voor langdurige behandeltrajecten bedoeld is en bij een intensievere/complexere hulpvraag tijdig naar de Specialistische GGZ doorverwezen moet worden. Hoe een eventuele doorverwijzing precies in zijn werk gaat, en welke types vervolgbehandeling dan wel begeleiding er mogelijk zijn, kan M. Hendriksen-Quaedackers toelichten aan de hand van de concrete situatie van de cliënt.

Wanneer het einde van de behandeling in zicht is, wordt de HoNOS-vragenlijst nogmaals ingevuld. Tevens cliënt verzocht een vragenlijst die de tevredenheid over de behandeling in kaart brengt, de CQi, in te vullen. Tijdens het laatste gesprek worden de resultaten daarvan met de cliënt besproken. Tevens worden de behandeldoelen geëvalueerd.

Met de cliënt wordt besproken hoe hij/zij de resultaten kan vasthouden na afronding van de behandeling. Tevens wordt vooruit gekeken wat de cliënt en zijn omgeving zelf kunnen doen, mochten klachten dreigen terug te keren. Tot slot wordt besproken onder welke voorwaarden er van een heraanmelding sprake zou kunnen zijn. Afrondend wordt de cliënt gevraagd wat hij/zij vooral van de behandeling geleerd heeft en waar hij/zij het meeste aan heeft gehad. Deze punten worden als eindconclusie bevestigd, eventueel met een aanvulling vanuit M. Hendriksen-Quaedackers.

De cliënt wordt verder geïnformeerd dat er een afrondingsbrief naar de huisarts zal worden opgestuurd, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt.

 

Indien vervolgbehandeling nodig is, wordt hierover gericht advies gegeven aan de verwijzer, ofwel de verwijzing wordt gericht door M. Hendriksen-Quaedackers gedaan (waarover de huisarts dan tevens geïnformeerd wordt). Eventueel worden ook de naasten van de cliënt geïnformeerd als de zorg wordt afgesloten, wanneer dit zo met de cliënt afgesproken is.

 

Contact opnemen met Psychologiepraktijk Vertrouwen:

Op werkdagen is M. Hendriksen-Quaedackers telefonisch (06-16956514) bereikbaar. Daarnaast worden ingeschreven cliënten aangemeld bij een beveiligd online (gezondheids)platform, zodat via deze weg informatie kan worden uitgewisseld.

Aangezien de telefoon in principe niet wordt aangenomen tijdens gesprekken met cliënten, is er op maandag, donderdag en vrijdag een telefonisch spreekuur ingesteld van 12.30 tot 13.00 uur.

Buiten het telefonisch spreekuur om kan ook gebeld worden, maar bestaat de mogelijkheid dat er niet opgenomen wordt. Als het telefoonnummer niet afgeschermd is, zal M. Hendriksen-Quaedackers terug bellen zodra daar gelegenheid voor is, maar in ieder geval nog diezelfde werkdag.

 

Contact in crisissituaties:

Hoewel het de bedoeling is dat binnen de basis-GGZ geen risicovolle, crisisgevoelige problematiek behandeld wordt, komt het soms wel eens voor dat een cliënt direct contact met een hulpverlener nodig heeft omdat de psychische nood zo hoog is dat hij/zij niet kan wachten.

Mocht deze situatie zich voordoen tijdens reguliere kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur) maar lukt het niet in contact te komen met Psychologiepraktijk Vertrouwen, dan kan de cliënt zich het beste tot zijn/haar eigen huisarts wenden.

Mocht zich een crisissituatie voordoen buiten kantooruren, dan kan een cliënt altijd contact opnemen met de huisartsenpost (085-5360303). Zij zullen een aantal vragen stellen, om de situatie in te schatten. Zij kunnen de crisisdienst van GGZ Breburg verzoeken contact met deze cliënt op te nemen, indien er een crisisinterventie nodig is.

Soms is een telefonisch contact door de crisisdienst voldoende, soms zullen zij bij de cliënt thuis langskomen. Met de cliënt (en eventueel diens naasten) wordt bekeken wat er nodig is om de avond/het weekend door te komen. De crisisdienst zal voor vervolg van behandeling de eerstvolgende werkdag weer naar Psychologiepraktijk Vertrouwen verwijzen. Samen met de cliënt (en eventueel in overleg met de huisarts) zal dan worden bekeken of Psychologiepraktijk Vertrouwen de juiste zorg kan bieden in de periode na inschakeling van de crisisdienst. Zo niet, dan zal overleg met de huisarts volgen, en wordt een verwijzing naar meer passende zorg geregeld.

Hoe iemand in crisissituaties in contact met hulpverlening kan komen, staat ook op de website van Psychologiepraktijk Vertrouwen te lezen en zal in gesprek aangekaart worden, indien hier aanleiding voor is. Indien M. Hendriksen-Quaedackers inschat dat contact buiten kantooruren nodig zou kunnen zijn, stemt zij met de huisarts af een vooraanmelding bij de crisisdienst van GGZ Breburg te doen.

De stappen die de cliënt in geval van nood kan ondernemen en welk bejegeningsadvies zij met de crisisdienst zal voorbespreken, wordt door M. Hendriksen-Quaedackers met de cliënt doorgesproken.

 

Waarneming:

 

In geval van vakantie of ziekte wordt waarneming door een andere GZ-psycholoog geregeld. Hierover heeft Psychologiepraktijk Vertrouwen afspraken gemaakt met de collega’s van de intervisiegroep.

Hoe cliënt of verwijzer met deze waarnemer in contact kan komen, zal worden ingesproken op het voicemailbericht van Psychologiepraktijk Vertrouwen. Tevens wordt hierover een berichtje op de website geplaatst.

 

Calamiteiten:

Er is een praktijktestament opgesteld voor het geval Psychologiepraktijk Vertrouwen onverwachts geen behandelingen meer kan uitvoeren en M. Hendriksen-Quaedackers ook niet in staat is zelf de lopende behandelingen tijdig over te dragen (denk bijvoorbeeld aan een onverwacht overlijden).

 

Echtgenoot N. Hendriksen informeert de cliënten die op de betreffende dag een afspraak hebben over de calamiteit en laat hen weten welke psycholoog op korte termijn contact met hen opneemt om de mogelijkheid van waarneming en/of overname van behandeling te bespreken. Verder zoekt hij contact met de psycholoog die het informeren van de overige cliënten, alsmede de verdere inhoudelijke opvang voor de lopende behandeltrajecten op zich neemt (binnen de intervisiegroep). In het praktijktestament zijn alle stappen die moeten worden genomen verder uitgewerkt, en zijn benodigde wachtwoorden, waar wat te vinden, en dergelijke terug te vinden.

Update wachtlijst d.d. 21 juni 2024: de wachtlijst wordt na de zomervakantie (half augustus) weer geopend voor een beperkt aantal plekken.

 

NB: Psychologiepraktijk Vertrouwen heeft alleen contracten met CZ, VGZ en Zilveren Kruis!

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart (de Treeknormen).