Privacy beleid van Psychologiepraktijk Vertrouwen

 

Psychologiepraktijk Vertrouwen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat hier zorgvuldig mee om. Dit Privacy beleid geeft aan hoe er binnen Psychologiepraktijk Vertrouwen precies wordt omgegaan met persoonsgegevens. Psychologiepraktijk Vertrouwen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat:

 • uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt ten behoeve van dat doel, waarvoor ze zijn verstrekt. De specifieke doelen en soort persoonsgegevens, die voor Psychologiepraktijk Vertrouwen van toepassing zijn, worden verderop omschreven in dit Privacy beleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd wanneer dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bij de akkoordverklaring in uw behandelovereenkomst);
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • uw rechten omtrent uw persoonsgegevens gerespecteerd worden binnen Psychologiepraktijk Vertrouwen, en u op deze rechten gewezen wordt middels dit Privacy beleid.

Psychologiepraktijk Vertrouwen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van dit Privacy beleid vragen heeft hierover, of in algemenere zin, kunt u contact opnemen met M. Hendriksen-Quaedackers (BIG-registratienummer 19066635725) via de contactgegevens elders op deze website.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Psychologiepraktijk Vertrouwen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (om de behandeling uiteindelijk bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren, om u te kunnen identificeren);
 • Communicatie over de behandeling met uzelf of belangrijke anderen (enkel met uw toestemming);
 • Zorgvuldig en toetsbaar aanbieden van psychologische behandeling (diverse achtergrondinformatie is van belang voor het stellen van de juiste behandelindicatie, het verwerken van gegevens gedurende de behandeling stelt M. Hendriksen-Quaedackers in staat de voortgang van de behandeling te kunnen volgen, evalueren en bijstellen, indien nodig);
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting bepaalde informatie te verstrekken aan de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) aangaande behandelingen die onder de Zorgzekeringswet vallen.

Grondslag voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst, die u bij aanvang van behandeling ondertekent voor akkoord.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologiepraktijk Vertrouwen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletter;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Leefsituatie;
 • Adres;
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Huisarts;
 • BSN;
 • Nummer en type ID-bewijs;
 • Hoogste opleidingsniveau;
 • Zorgverzekeraar en huidige polis gegevens;
 • Of u zorg draagt voor minderjarige kinderen/kinderen heeft;
 • Eventuele risicofactoren (suïcidaliteit, agressie, drugsgebruik e.d.);
 • Klacht anamnese;
 • Overige relevante achtergrondinformatie;
 • Medicatie- en middelengebruik;
 • Relevante somatische aandoeningen;
 • Eerdere psychische hulpverleningsgeschiedenis;
 • Hulpvraag;
 • Diagnose/classificatie volgens DMS-5;
 • Keuze behandelmethode en formulering behandeldoelen;
 • Afspraken over gegevensverstrekking aan verwijzer, evt. aan derden, evt. aan NZa;
 • Rapportages van de behandelcontacten;
 • Verwijsbrief;
 • Ondertekende behandelovereenkomst en ondertekend behandelplan;
 • Correspondentie aan de huisarts en evt. derden;
 • Evt. toestemmingsverklaringen.

Uw persoonsgegevens worden door Psychologiepraktijk Vertrouwen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en de daarop volgende 20 jaar (wettelijke verplichting).

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan Psychologiepraktijk Vertrouwen geeft, kunnen aan de hierna genoemde derde partijen verstrekt worden, voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Psychologiepraktijk Vertrouwen maakt gebruik van een derde partij voor:

 • Het indienen van de factuur bij uw zorgverzekeraar;
 • Aanlevering wettelijk verplichte data aan NZa (Nederlandse Zorgautoriteit); mits u hiervoor toestemming hebt gegeven in de afgesloten Behandelovereenkomst en geen Privacyverklaring heeft ingevuld;
 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Emailverkeer met u en/of aanbieden E-health mogelijkheden.

Psychologiepraktijk Vertrouwen geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten (tenzij een verwerkersovereenkomst wettelijk gezien niet nodig is, en een andere vorm van overeenkomst die geheimhouding waarborgt, afdoende is).

Met bovengenoemde partijen (verwerkers) zijn de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen in een zogeheten verwerkersovereenkomst.

Verder zal Psychologiepraktijk Vertrouwen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Psychologiepraktijk Vertrouwen opvraagt. In een dergelijk geval dient medewerking verleend te worden en is het verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan Psychologiepraktijk Vertrouwen persoonsgegevens delen met derden indien u hier apart schriftelijke toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Psychologiepraktijk Vertrouwen verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Psychologiepraktijk Vertrouwen verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

 

Bewaartermijn

Psychologiepraktijk Vertrouwen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

In de behandelovereenkomst staat de precieze bewaartermijn van het EPD (elektronisch patiëntendossier) vermeld (minimaal 20 jaar na afronding van het behandeltraject).

 

Beveiliging

Psychologiepraktijk Vertrouwen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, te denken valt aan de volgende maatregelen;

-Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen gehanteerd;

-Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-Wanneer er privacygevoelige informatie per mail wordt verstuurd, wordt gebruik gemaakt van ZorgMail. Er is sprake van een 2-factor authorisatie beveiliging bij deze mails.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Psychologiepraktijk Vertrouwen van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Psychologiepraktijk Vertrouwen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Psychologiepraktijk Vertrouwen te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Psychologiepraktijk Vertrouwen kan u vragen om u te legitimeren voordat aan voornoemde verzoeken gehoor gegeven kan worden.

Als Psychologiepraktijk Vertrouwen uw persoonsgegevens mag verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt u verzocht hierover direct contact op te nemen met M. Hendriksen-Quaedackers (BIG-registratienummer 19066635725). Uw klacht zal serieus worden genomen en er zal naar een redelijke oplossing worden gezocht. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Update wachtlijst d.d. 4 mei: de wachtlijst wordt pas weer geopend wanneer duidelijk is dat er binnen afzienbare tijd plek komt voor nieuwe behandelingen (vooralsnog niet meer voor de zomervakantie).

 

NB: Psychologiepraktijk Vertrouwen heeft alleen contracten met CZ, VGZ en Zilveren Kruis!

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart (de Treeknormen).